АСИСТЕНТ НА ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР

Job Location

On site

Published By

Type of Job

Полно работно време

Published Date

21 June 2022, 22:00:00

About the job

КЛУЧНИ ОДГОВОРНОСТИ:

 • Управува со појдовни и дојдовни повици

 • Прима и распределува документација

 • Распределување на документите меѓу соодветните оддели по нивно потпишувње од соодветните одговорни лица

 • Најавува влез на посетители во кругот на рудникот

 • Принта, ламинира,  вкоричува секаков вид на документи или презентации побарани од високиот менаџмент

 • Принта, копира, скенира документи

 • Закажува состаноци (неделни и месечни). По потреба присуствува на истите и изготвува Записник. Ги следи точките на активности од записникот

 • По потреба се вклучува во подготовките за големи настани или важни посети

 • Организира превоз, патувања и сместувања на гости и/или вработени.

 • Помага во постапка за добивање на виза, изготвува писмени покани потребни за меѓународни патувања

 • Послужува освежување на посетители

 • Извршува други работни задачи дадени од непосреден раководител

 • Ги почитува етичките стандарди и политики на Компанијата

КЛУЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ:

 • Комуникација: Активно работи за да обезбеди чиста и транспарентна комуникација со колегите и сите засегнати страни во Организацијата

 • Соработка: Ефективно соработува со другите за заеднички цели и одржува позитивна, доверлива работна средина

 • Планирање: Работи на остварување на целите на структуриран и временски организиран начин

 • Презвемање на иницијатива: Предлага и иницира нови идеи или активности

 • Флексибилност: Позитивно и ефективно се прилагодува на промената на околностите

 • Интегритет и доверба: Доверлив и сметан како директен и правдив

ОСНОВНИ ВРЕДНОСТИ:

 • Посветеност: Активно придонесува за остварување на организациските цели

 • Диверзитет: Ги почитува другите и ги цени нивните различни перспективи и придонеси

 • Интергитет: Работи на начин кој е во согласност со основните вредности на Организацијата и организациските принципи

 • Одговорност: Презвема одговорност за својата и назначената работа

ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ, ЗНАЕЊА И ПРЕТХОДНИ ИСКУСТВА:

 • Завршено средно образование дополнето со формални студии или обуки за јазици, писмен и усен превод и релевантни специјализирани студии

 • Висока доверливост и потреба од дискретност

 • Способност за работење под притисок и во кратки временски рамки

 • Искреност и ослонливост

 • Обраќање на внимание на детали

 • Организациски вештини и мултитаскинг способности

 • Напредно познавање на работа со компјутер – одлични вештини за Microsoft Office пакетот (Excel, Word, PowerPoint, Outlook), AutoCAD и други слични програми

 • Работење со принтер, скенер и т.н

 • Познавање на стандардните софтвери и способност за учење на конкретен софтвер користен од компанијата, доколку е потребно

 • Одлични писмени и комуникациски вештини во Англискиот и Македонскиот јазик

 • Дискреција и доверливост