Асистент на Генерален Директор

Job Location

On site

Published By

Type of Job

Полно работно време

Published Date

26 September 2022, 08:00:00

About the job

КЛУЧНИ ОДГОВОРНОСТИ


 • Управува со појдовни и дојдовни повици;

 • Прима и распределува документација;

 • Распределување на документите меѓу соодветните  оддели по нивно потпишувње од соодветните одговорни лица;

 • Најавува влез на посетители во кругот на рудникот;

 • Принта, ламинира, вкоричува секаков вид на документи или  презентации побарани од високиот менаџмент;

 • Принта, копира, скенира документи;

 • Закажува состаноци (неделни и месечни). По потреба присуствува на истите и изготвува Записник. Ги следи точките на активности од записникот;

 • По потреба се вклучува во подготовките за големи настани или важни посети;

 • Организира превоз, патувања и сместувања  на гости и/или вработени;

 • Помага во постапка за добивање на виза,изготвува писмени покани потребни за меѓународни патувања;

 • Послужува храна и пијалоци на посетители;

 • Извршува други работни задачи дадени од непосреден раководител;

 • Ги почитува етичките стандарди и политики на Компанијата;


КЛУЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ


 • Комуникација: Активно работи за да обезбеди чиста и транспарентна комуникација со колегите и сите засегнати страни во Организацијата

 • Соработка: Ефективно соработува со другите за заеднички цели и одржува позитивна, доверлива работна средина

 • Планирање: Работи на остварување на целите на структуриран и временски организиран начин

 • Презвемање на иницијатива: Предлага и иницира нови идеи или активности

 • Флексибилност: Позитивно и ефективно се прилагодува на промената на околностите

 • Интегритет и доверба: Доверлив и сметан како директен и правдив


ОСНОВНИ ВРЕДНОСТИ


 • Посветеност: Активно придонесува за остварување на организациските цели

 • Диверзитет: Ги почитува другите и ги цени нивните различни перспективи и придонеси

 • Интергитет:     Работи на начин кој е во согласност со основните вредности на      Организацијата и организациските принципи

 • Одговорност: Презвема одговорност за својата и назначената работа


ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ, ЗНАЕЊА И ПРЕТХОДНИ ИСКУСТВА


 • Завршено високо образование дополнето со формални студии или обуки за јазици, писмен и усен превод и релевантни специјализирани студии;

 • Висока доверливост и потреба од дискретност;

 • Способност за работење под притисок и во кратки временски рамки;

 • Искреност и сигурност;

 • Обраќање на внимание на детали;

 • Организациски вештини и мултитаскинг способности;

 • Напредно познавање на работа со компјутер – одлични вештини за Microsoft Office пакетот (Excel, Word, PowerPoint, Outlook), AutoCAD и други слични програми;

 • Работење со принтер, скенер и т.н;

 • Познавање на стандардните софтвери и способност за учење на конкретен софтвер користен од компанијата, доколку е потребно;

 • Одлични писмени и комуникациски вештини во Англискиот и Македонскиот јазик;

 • Дискреција и доверливост;