Дипломиран инженер геолог

Job Location

On site

Published By

Type of Job

Полно работно време

Published Date

4 May 2022, 22:00:00

About the job

Работното место Дипломиран инженер гелог е работно место кое припаѓа на работни места со непосредно извршување т.е. е од оперативен карактер каде што работните задачи се извршуваат во јама и е нестационарно работно место односно се извршуваат работни задачи на различни места во јамските простории.

КЛУЧНИ ОДГОВОРНОСТИ:

 • Учествува во изработката на годишните, периодичните и  перспективните планови за откопување на рудните минерални суровини на  хоризонтот;

 • Учествува и дава напаствија во усмерувањето на динамиката на  откопувањето во зависност од минералскиотсостав и содржината на  корисните компоненти во рудните минерални суровини на хоризонтот;

 • Изготвува геолошка-тахничка документација за припремните и геолошко-прогнозните работи при откопувањето на минералната суровина на  хоризонтот.

 • Врши месечни, тромесечни,полугодишни и годишни пресметки на откопаната руда и нејзиниот квалитет.

 • Врши анализа и биланс на откопаната и не откопаната руда и метал (губитоци) и приливот на јаловина (разблажување);

 • Во соработка со раководителот на хоризонтот работи на смалувањето на губитиците и разблажувањето.

 • Се грижи за блговремено и систематско определување на припремните  работи, пресметка на количините на рудата и средната содржајност на  корисните метали во поедини блокови;

 • Учествува во пресметката на геолошко-експлоатационите резерви на  хоризонтот и дава напатствија при вршењето на прекатегоризација на  резервите од пониска во повисока категорија односно од експлоатациони  резерви;

 • Врши геолошко картирање на припремните рударски (хоризонтални и коси јамски простори);

 • Изработува графичка домументација на основа геолошко картирање, а  која документација е патоказ за натамошните припреми,а подоцна и во  откопувањето;

 • Изработува геолошки профили на на основа на кои се изработуваат и прогнозни планови за припремните работи;

 • Изработува прогнозни планови за припремање на рудните блокови за откопување.

 • Врши ажурирање на постојната графичка документација (геолошки карти и геолошки профили);

 • Нанесување на јамските дупчотини на постојните геолошки карти и профили;

 • Врши усмерување на припремните работи на лице место во јама.

 • Врши анализа и биланс на откопаната и не откопаната руда и матал (губитоци) и приливот на јаловината (разблажување).

 • Соработува со техничарот за разблажување и квалитет во јама за подобро усмерување на припремните работи.

 • Прави извештај за динамиката и квалитетот на откопаната руда и оствареното разблашување;

 • Цврста графичка документација;

 • Работи во изработката на документацијата за експлатационото  истражување и оконтурување на рудните тела со рударски работи и  длабинско дупчење

 • Одговорно исполнување на работните задачи во согласност со правилата и нормите за производство и работната дисциплина.


КВАЛИФИКАЦИИ:

 • Наполнето 21 година

 • ВСС - дипломиран геолошки инженер

 • Не е задолжително работно искуство

 • Добиено лекарско уверение за работа во јама со кое се потврдува нивната здравствена состојба за способност за работа во јама

 • Основни мерки за работа

 • Да има основна претстава за опасностите во работата

 • Опслужување на работно место

 • Инструкции и упатства за работа

 • Мерки за безбедност во работата

 • Дневни работни инструкции