Економист за материјално работење

Job Location

On site

Published By

Type of Job

Полно работно време

Published Date

4 May 2022, 22:00:00

About the job

КЛУЧНИ ОДГОВОРНОСТИ:

Економистот за материјално работење како дел од тимот на финансиска служба ќе биде одговорен но не и ограничен за:

 • Книжење на влезни фактури

 • Книжење на илезни фактури

 • Изработка на пресметка и готов преглед за ДДВ за предавање на увид за контрола

 • Затварање на применици и требовања

 • Книжење на требовања

 • Средување на требовања

 • Средување и архивирање на документација

 • Тековни обврски по налог на раководител

 • Одговорен е за навремено и квалитетно извршување на работите и работните задачи

 • Одговара за нарушување на инструкциите и упатствата за работа

 • Одговара за нарушување на мерките за безбедност при работа

 • Одговара за непочитување на донесени интерни писмени документи

 • Одговара за домаќинско однесување кон опремата, средствата и материјалите


КЛУЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ:

 • Етички вредности - Придржување до основните вредности и верувања и постапување во согласност со нив

 • Интегритет и доверба - Доверлив, директен и коректен.

 • Функционални/Технички вештини – Вештини за  ефективно работење, логичност, методичност и внимание на детали. Вештини  за успешно извршување на работните задачи.

 • Тимска работа – Способност за продуктивно работење во тимска работна средина


ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ, ЗНАЕЊА И ПРЕТХОДНИ ИСКУСТВА:

 • ВСС – Економски факултет

 • Работно искуство е пожелно но не е задолжително

 • Работење со компјутер – одлични вештини со програмите од Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint и Outlook

 • Основни мерки за работа

 • Да има основна претстава за опасностите во работата

 • Опслужување на работно место

 • Инструкции и упатства за работа

 • Мерки за безбедност во работата

 • Дневни работни инструкции