Електроинженер

Job Location

On site

Published By

Type of Job

Полно работно време

Published Date

10 May 2022, 22:00:00

About the job

КЛУЧНИ ОДГОВОРНОСТИ:

Електроинженерот ќе работи блиско со тимот на САСА за капитални проекти и ќе биде одговорен но не и ограничен за:

 • Ќе работи со тимот за одржување на САСА за обезбедување на било  какви дополнителни информации кои што можеби ќе се потребни за да се  заврши завршното инженерство (кое е превземено од страна на локални  фирми за инженерство).

 • Учествува во обука која што е обезбедена од страна на различни  снабдувачи за опрема. Ова е за да се обезбеди дека е добиено детално  знаење за секој специфичен дел на опремата.

 • Помага и работи заедно со изведувачите, со цел да го сподели  знаењето и искуството додека развиваат детално знаење на аспекти на  инсталација на електрични системи.

 • Помага на тимот за капитални проекти во развивање на упатства за  обука и презентации за целта за одржување и обука за решавање на  проблеми за придобивки на другите членови на тимот во електро службата.

 • Помага со проценки за развој на здравје и безбедност и процедури за безбедно работење.

 • Обезбедува насоки и поддршка како дел од превентивно и тековно одржување на електрични системи.

 • Осигурува дека постројките се одржуваат до договорениот стандард со  превземање на планирани и повторно активни сервиси и одржување,  откривање на дефекти и задачи за поправка кај електрични сервиси низ  секоја постројка.

 • Извршува проверки за истражување за цел на контрола на квалитет кои  што вклучуваат затворен простор и висини, евиденција на целата работа и  комплетирање на поврзани регистри/дневници.

 • Одговорен за одржување на било кои идни инсталации и поправка на електрични системи.

 • Превзема одговорност за општо повторно активно одржување во согласност со долгорочните цели и задачи на САСА.

 • Да открие дефект и да обезбеди задоволително отстранување на дефект и да ги одржи нивоата на сервис во рудник во секое време.

 • Да осигура дека се направени доделените, планираните одржувања и  малите поправки и да превземе барања за сервис кои што се покренати од  страна на менаџерскиот систем на САСА.

 • На безбеден начин да превземе инцидентни и итни или пак итни задачи  и работи според временските рамки на спецификација на сервис.

КЛУЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ:

 • Етички вредности – Се придржува до основните вредности и верувања и се однесува согласно.

 • Решавање проблеми – Ги анализира проблемите за да  најде решение. Има желба да научи за работата и да работи и да се  развива во различни области на бизнисот.

 • Интегритет и Доверба – Доверлив, директен и коректен.

 • Функционални/технички вештини – Поседува вештини за ефективно работење и постигнување на високи резултати.

 • Смиреност – Смирено работење под притисок и при соочување со неочекувани работи и способен е да ги исполни малите рокови.

 • Организираност – Способен е да управува ефективна  употреба на сите достапни ресурси. Поставува приоритети, прави распоред  за работа, следи напредок кон целите, и е во тек со  детали/информации/активности.

 • Управување на процеси   –  Разбира и користи ефективно работење за да го зголеми бројот на ресурсите

 • Управување со иновации – Способен да управува со својата креативност и креативноста на другите

 • Tимска работа – Mора да биде способен и проактивен да работи во мал тим.

 • Комуникација – Мора да биде способен да комуницира на ефективен начин со снабдувачи и изведувачи.

ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ, ЗНАЕЊА И ПРЕТХОДНИ ИСКУСТВА:

 • Квалификуван електричар за одржување (дипломиран електроинженер).

 • Mора да има познавање со сите правилници за електрична опрема и инсталации.

 • Минимум 3 годишно искуство на работење и одржување на опрема и системи на комерцијална електрична постројка.

 • Способност за читање на цртежи со електрични шеми.

 • Да биде способен да нарача и да провери спецификации на опремата вклучувајќи резервни делови.

 • Да биде способен да подготви распореди за одржување, технички процедури и листи за проверка.

 • Разбирање на практиките за безбедно работење (како што е заклучување и означување).

 • Да има желба да ги почитува практиките за безбедно работење.

 • Способност да работи со тимови со повеќе дисциплини и да управува други.

 • Способност да користи основни функции на Microsoft Outlook, Word и Excel.

 • Возачка дозвола – Б категорија.