top of page

Координатор за Стручно Образование

Job Location

On site

Published By

Type of Job

Полно работно време

Published Date

10 April 2023 at 09:30:00

About the job

КЛУЧНИ ОДГОВОРНОСТИ:


 • Организирање и следење на обука за стручно образование;

 • Спроведување на обука за студенти/практиканти во Рудник САСА;

 • Во соработка со стручните школи одредува цели за постигнување со обуката за пракса за студенти/практиканти;

 • Одржување на контакти со едукативни организации;

 • Планирање, прилагодување и координирање на графикони за текот и содржините на обуката;

 • Учевствување во изборот на студенти/практиканти;

 • Учествување во регрутирањето и поддржување на изборот на студенти/практиканти;

 • Технички и дисциплински надзор над студентите/практикантите;

 • Проверка на резултатите; по потреба промена на мерките;

 • Подготовка на материјали за обука за тестирање и организирање и спроведување на тестови;

 • Вoдење на работата за одржување според одредени спецификации;

 • Развивање на оптимизација на процеси, опрема и системи;

 • Обезбедување усогласеност со инструкциите за процеси и процедури;

 • Спроведување на прописи за безбедност, здравје и заштита на животната средина во рамките на опсегот на законодавството;

 • Одредување на способности и вештини за работите за кои се држи обука;

 • Одржување и грижа за планот на работилницата каде што ќе се одвива обуката;

 • Менторирање и обучување на студентите/практикантите за време на обуката на работното место за кое се обучуваат;

 • Грижа за опремата/алатките во работилницата каде што ќе се одвива обуката;

 • Управување со сите активности во одделот за практиканти;

 • Одговорност за снабдување на сите потребни канцелариски материјали;

 • Учество во подготовката на буџетот за стручно образование;

 • Во соработка со БЗР, обезбедување на безбедносна опрема;

 • Координирање со партнерски компании за обуки и програми;

 • Надзор на назначените ментори додека практикантите се присутни за време на обуката;

 • Подготовка на месечни извештаи за редовноста и успехот на студентите и менторите;

 • Пријавување на какви било нерегуларности во врска со практиканите/студентите, обучувачите, опремата и друго во Службата за ЧР;


КЛУЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ:


 • Фокус на клиенти - Ги знае и      разбира потребите на внатрешните и надворешните клиенти. Се стреми кон постигнување на резултати и работи напорно за доследно да      обезбеди исклучителна услуга.

 • Етички вредности – Се придржува до основните вредности и верувања и се однесува согласно.

 • Интегритет и Доверба – Доверлив, директен и коректен.

 • Смиреност – Смирено работење под притисок и при соочување со      неочекувани работи. Способен да работи      во кратки рокови.

 • Организираност – Поставува приоритети, прави распоред за работа, следи напредок кон целите, и е во тек со детали/информации/активности.

 • Управување со иновации – Способен да управува со својата креативност и креативноста на другите.


ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ, ЗНАЕЊА И ПРЕТХОДНИ ИСКУСТВА:


 • Технички Факултет (Машинско/Електро);

 • Искуство со      методологија за менторство и настава ќе се смета за предност;

 • Работа со компјутер – одлични вештини за Microsoft Office      пакетот;

 • Одлични комуникациски вештини (пишување и усно изразување) – на македонски и англиски јазик;

 • Лекарско уверение за способност за работа;

 • Обука за безбeдност и здравје при работа (БЗР).

bottom of page