МЕНАЏЕР ЗА ФИНАНСИИ

Job Location

On site

Published By

Type of Job

Полно работно време

Published Date

26 August 2021, 22:00:00

About the job

Менаџерот за финансии во рудник Саса ќе биде одговорен за одржување на сметководствените документи во САСА, со обезбедување на точни и навремени извештаи за крајот на месецот, полугодишни и годишни извештаи. Менаџерот за финансии помага при усогласување на финансиското работење на САСА со Групацијата и е исто така одговорен за дистрибуирање на финансиски извештаи за компанијата, планирање на буџет, проверки и подршка на менаџерскиот тим со давање свое мислење и финансиски совет што ќе им овозможи да ги донесат најдобрите бизнис одлуки за компанијата.

КЛУЧНИ ОДГОВОРНОСТИ

Менаџерот за финансии ќе одговара на Финансискиот Директор на Саса и ќе биде одговорен но не ограничен на следново:

· Дава подршка при стартешко плнирањеНабљудување на целокупниот работен процес за да обезбеди усогласување со политиките на компанијата и локалните законски и правни барања

· Извршува месечни, квартални и годишни активности за да обезбеди точни завршни сметки и навремена подготовка на финансиските извештаи за компаниите на групацијата.

· Изведува аналитички преглед на финансиски извештаи, тековни анализи, тек на пари, проверки на трошоци и трансакции.

· Учествува во процесот за развивање на буџетот, изведување месечно буџетирање наспроти фактичка споредба.

· Се грижи процесот на известување да ја прикажува финансиската ситуација, вклучувајки ги можностите и ризиците,  и дава препораки за активности во неговата/нејзината област на одговорности.

· Дава подршка при советување од страна на даночни консултанти, финансиски ревизори, банки и други групи од интерес, како директно лице за контакт за сите ревизии и инспекции.

· Ги подготвува и им дава подршка на раководителите при анализирање на потенцијални ризици и слабости на процесот.

· Соработува во создавање проценки, статистики презентации за раководители и оние кои донесуваат одлуки.

· Спроведува трошоци, проекти, инвестиции и материјално контролирање на соодветниот оддел или компанијата.

· Анализа и контрола на инвестициите околу усогласеноста со буџетот.

· Анализа и контрола на залихата, плаќања во готово, трошоци поврзани со плати, потрошувачка, контрола на квалитетот и разлики.

· Анализа на компанискиот фактор, оперативни информации и девијации.

КУЧНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

  • Интегритет и Доверба      – Доверлив, директен и искрен

· Меѓучовечки вештини – Добро се поврзува со други и може лесно да гради односи

· Организирање – Поставува приоритети, развива работен план, го набљудува напредокот кон целите, и ги следи деталите/податоците/информациите/активностите.

  • Решавање Проблеми – Гледа подалеку од очигледното за да најде ефективни решенија.

· Насочен кон Резултати – Доверлив на кој може да се сметка за постигнување на постојани резултати.

  • Склон кон превземање      активност – Ентузијаст.

· Пристапност – Лесен за комуникација, способен да им олесни на другите во комуникацијата

· Тимски играч – Способен да работи добро како дел од интегриран тим

КВАЛИФИКАЦИИ И ПРЕТХОДНИ ИСКУСТВА

§ Универзитетска диплома во Економија, Финансии,   Математика и други слични полиња.

§ Професионално искуство во контролирање и/или сметководство,   минимум 5 години.

§ Работа со компјутер (MS Office)

§ Способност да комуницира ефективно на сите полиња, со   искуство во пишан и усмен англиски и македонски јазик

§ Солидно знаење и искуство во употребата на модерни ЕРП   решенија. Претходно искуство во имплементирање на/или развивање на ЕРП решенија   се смета како предност.

§ Познавање на сметководство, трошковни центри, P&L, трошковна анализа.

§ Познавање на IFRS, локални стандарди, се смета за предност.

§ Професионален Сертификат (ACCA DiplFRS, CPA, CMA) се смета како предност.