МЕХАНИЧАР ЗА ЈАМСКА МЕХАНИЗАЦИЈА

Job Location

On site

Published By

Type of Job

Полно работно време

Published Date

19 August 2021, 22:00:00

About the job

Механичарот за јамска механизација како дел од Службата за одржување дава извештај на Раководител за одржување на рударска опрема.

КЛУЧНИ ОДГОВОРНОСТИ

Механичарот за јамска механизација како дел од Службата за  одржување ги има следниве одговорности, но без ограничување кон истите:

 • Одговорност за техничката исправност на целокупната јамска механизација и друга машинска опрема;

 • Врши секојдневни прегледи на јамската опрема и механизација;

 • Отклонува дефекти и извршува други механичарски работи;

 • Учествува во припрема на изведување на ремонти;

 • Организира навремени и квалитетни интервенции за отстранување на дефектите;

 • Интервенира и известуваза секој дефект на јамската механизација во текот на смената;

 • Оперира со алатите, опремата и машините според пропишани безбедностни процедури.

ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ, ЗНАЕЊА И ПРЕТХОДНИ ИСКУСТВА

 • ССП машинска струка;

 • Минимум 3 годишно работно  искуство;

 • Способност да дијагностицира механички проблеми и да врши поправки под општ надзор;

 • Способност да работи со опремата и алатите потребни за поправка на возилата.