ПОМОШНИК БУШАЧ СО ДЛАБИНСКА ДУПЧАЛКА

Job Location

On site

Published By

Type of Job

Полно работно време

Published Date

About the job

Ова е работна позиција од оперативен карактер каде што работните задачи се извршуваат во јама и е нестационарно работно место, односно се извршуваат работни задачи на различни места во јамските простории.

КЛУЧНИ ОДГОВОРНОСТИ

· Учествува во припрема на работното место

· Учествува во подготовката на инсталациите за вода за бушење

· Учествува во поставувањето на машината за дупчење

· Врши утовар и истовар на материјали поврзани со бушењето

· Припремање и чистење на приборот за бушење

· Извршува монтажа и демонтажа на приборот за бушење и машината

· Припрема и транспорт на опремата и машината на нови локации

· Припрема и транспорт на избушеното јадро до лабораторија

· Извршува и други работи по налог на непосредниот раководител во рамките на своите квалификации и работни способности


КЛУЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ

· Етички вредности – Се придржува до основните вредности и верувања и се однесува согласно.

· Решавање Проблеми – Ги анализира проблемите за да најде решение.

· Интегритет и Доверба – Доверлив, директен и коректен.

· Функционални/технички вештини – Поседува вештини за ефективно работење и постигнување на високи резултати.

· Смиреност – Смирено работење под притисок и при соочување со неочекувани работи.

· Организираност– Поставува приоритети и безбедноста во работното место ја става во прв план.

· Управување на процеси  –  Работи ефективно за да го зголеми бројот на ресурсите


ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ, ЗНАЕЊА И ПРЕТХОДНИ РАБОТНИ ИСКУСТВА

· ССП - Рударско-геолошко, Македонска Каменица

· 21 – 35 години

· Способност за тимска работа, работа во смени, работа во јама