РАКУВАЧ СО ФИЛТЕР ПРЕСА

Job Location

On site

Published By

Type of Job

Полно работно време

Published Date

About the job

КЛУЧНИ ОДГОВОРНОСТИ


Ракувач со филтер преса како дел од Флотација ќе биде одговорен но не и ограничен за:

 • Ракување со уредите за филтрирање во склад со пропишаната технологија за работа при што се води сметка за добивање на што помала влага на концентратите и нормално функционирање на сите постројки кои го овозможуваат процесот на филтрирање;

 • Пратење на работа на постројката за филтрирање и во случај на дефект превземање соодветни мерки за што побрзо отстранување на истите;

 • Контрола на работата на згуснувачите;

 • Замена на платна, ролни на трака, брисачи на трака и чистење на канали на згуснувачот;

 • Одговорност за чистотата на одделението за филтрирање и на самите постројки и филтер преси;

 • Одговорност за навремено и квалитетно извршување на работите и работните задачи;

 • Извршува и останати работи за завршување на работни задачи на работно место;

 • Извршува и други работи по налог на непосредниот раководител во рамките на својата стручна спрема-квалификацијата и работната способност за извршување на работите и работните задачи.

КЛУЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ

 • Етички вредности – Се придржува до основните вредности и верувања и се однесува согласно

 • Решавање Проблеми – Ги анализира проблемите за да најде решение

 • Интегритет и Доверба – Доверлив, директен и коректен

 • Функционални/технички вештини – Поседува вештини и способности за ефективно работење и постигнување на високи резултати

 • Смиреност – Смирено работење под притисок и при соочување со неочекувани работи

 • Организираност– Поставува приоритети

 • Управување на процеси  –  Работи ефективно и внимателно со опремата за работа со цел да се зголеми ефикасноста

ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ

 • Средно образование;

 • Работно искуство ќе се смета за предност;