СМЕНСКИ ЕЛЕКТРИЧАР ВО ЈАМА

Job Location

On site

Published By

Type of Job

Полно работно време

Published Date

6 October 2021, 22:00:00

About the job

КЛУЧНИ ОДГОВОРНОСТИ:

Сменски електричар во јама како дел од Одржување ќе биде одговорен но не и ограничен за:

 • Вршење дневни, неделни и месечни прегледи на јамски трансформатори и кабловска инсталација

 • Изработување и поставување командни и разводни ормари

 • Вршиње на неделни и месечни прегледи на ВН разводни постројки,  манипулации во истите и  учествуво во приклучување и поправки на ВН  кабли

 • Контролирање, поправка и замена на пумпи во јама и на површина

 • Месечни контроли и учествуво во поставување и пуштање на главните вентилатори

 • Преместување, приклучување и пуштање во работа на разводни постројки и трафостаници во јама и на површина

 • Поставување на држачи, средување и поправка на инсталаци за струја, вода и воздух во јама и површина

 • Извршува и други работи по налог на непосредниот раководител во  рамките на својата стручна спрема-квалификацијата и работната способност  за извршување на работите и работните задачи

КЛУЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ:

 • Етички вредности – Се придржува до основните вредности и верувања и се однесува согласно

 • Решавање Проблеми – Ги анализира проблемите за да најде решение

 • Интегритет и Доверба – Доверлив, директен и коректен

 • Функционални/технички вештини – Поседува вештини и способности за ефективно работење и постигнување на високи резултати

 • Смиреност – Смирено работење под притисок и при соочување со неочекувани работи

 • Организираност – Поставува приоритети

 • Управување на процеси   –  Работи ефективно и внимателно со опремата за работа со цел да се зголеми ефикасноста

ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ, ЗНАЕЊА И ПРЕТХОДНИ ИСКУСТВА:

 • ССП – електро

 • Претходно работно искуство во истата област ќе се смета за предност