top of page
Search
  • zkostadinovska4

Нова акција за пошумување на САСА: Засадени 5000 садници во близина на рудникот


Македонска Каменица, 07.04.2022 – И оваа година Рудникот САСА продолжува со реализацијата на долгорочниот проект за пошумување. Во најновата акција што се спроведе на 5-ти и 6-ти април, засадени се нови 5000 садници од автохтони видови дрва на површина од два хектари во околината на рудникот. Оваа акција беше реализирана во соработка со ЈП „Национални шуми“ и ЈП „Камена река“ од Македонска Каменица.


„Програмата за планското пошумување е еден од долгорочните проекти за заштита на животната средина која ние во САСА со задоволство ја реализираме и во чија реализација продолжуваме да вложуваме. Со ваквите активности, покрај рекултивација на поранешните јаловишта, се врши и пошумување на околните предели, како и обнова и збогатување на постојниот шумски фонд. На ваков начин, покрај за пејсажното уредување, се придонесува и за заштита на земјиштето од ерозија и се намалуваат ризиците од појава на одрони кои се чести во овие краеви. Воедно, натамошното зголемување на шумскиот фонд придонесува и за одржување на високиот квалитет на воздухот што е карактеристично за овој предел, како и за ублажување на последиците од климатските промени што има големо значење за одржливиот развој на заедницата и е наша долгорочна цел“, вели Ивица Талевски, директор за одржлив развој на САСА.Ангажманот и вложувањата на САСА во овој домен ќе продолжи и во иднина преку реализација на сопствени акции за пошумување, како и со учество во заеднички проекти со институции и организации од локалната заедница

37 views0 comments

Opmerkingen


bottom of page