top of page

Потврдувам дека сум известен/-а за целите и обработката на личните податоци и за моето право:

 

  • да не ја дадам оваа согласност, давањето на согласноста не е условена со некое друго мое право;

  • на пристап и промена на моите лични податоци;

  • на повлекување на дадената согласност и престанок на понатамошната обработка на моите лични податоци во секое време со поднесување на Изјава (повлекувањето на согласноста не влијае на законитоста на обработката, заснована на дадена согласност пред нејзиното повлекување);

  • на приговор во случај на злоупотреба на моите лични податоци.

Разбирам дека доколку не се согласам личните податоци во апликацијата за работа да бидат предмет на обработка од страна на Секторот за човечки ресурси во Рудник САСА – Македонска Каменица, апликацијата нема да може да се проследи до Секторот за Човечки Ресурси во Рудник САСА од причина што без моја согласност моите лични податоци не можат да бидат обработени.

bottom of page